top of page

Vad är ELR?

ELR är en modellverksamhet utformad specifikt för att användas av legitimerade arbetsterapeuter och boendepersonal, med gemensam metodik för integrerad rehabilitering i samverkan med den enskilda personen i centrum. Även andra i teamet kan involveras. Målgruppen är vuxna med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bor i SoL- eller LSS-boende (bostad med särskild service). Huvudfokus är att möjliggöra personlig återhämtning genom ökat engagemang i meningsfull aktivitet och delaktighet, i syfte att skapa ett berikande vardagsliv. 

ELR innehåller personcentrerade, motivationsstärkande, recovery- och aktivitetsbaserade metoder, med verktyg för samverkan, samt ett lättillgängligt webbaserat utbildningspaket, manualer, informationsmaterial och kollegial handledning.

 

Mer om målgruppen och utmaningar i vardagslivet

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i LSS-och SoL-boenden, har generellt en stillasittande, passiv, ensam livsstil inomhus med nedåtgående spiral av få meningsfulla aktiviteter, försämrad hälsa, sänkt motivation och ytterligare sänkt autonomi. Det är vanligt med låg tilltro till egen kapacitet, svag framtidstro och svårighet att på egen hand genomföra förändring.

Som namnet ’Everyday Life Rehabilitation’ antyder, fokuserar ELR på vardagslivet; att stödja personer att kunna påverka sitt vardagsliv, både inomhus, socialt och utåtriktat, på ett personligt och berikande sätt genom ökat engagemang i meningsfull aktivitet och delaktighet. Vardagslivet består av de dagar vi lever och spenderar mest tid i och som i hög grad påverkar oss som människa. Det vi gör i vardagen och hur vi upplever oss själva, vår omgivning, vår livshistoria och framtid, påverkar även vår identitet, tillhörighet, hälsa och livskvalitet.

 

Hur kan ELR användas och av vem?

Det är en fördel om hela personalgruppen utbildas och påbörjar insatser samtidigt, då poängen är att förvärva ett gemensamt förhållningssätt, metodik och verktyg för samverkan, kontinuitet och långsiktig rehabilitering, med den enskilda personen i centrum.

Då både boendepersonal och legitimerade arbetsterapeuter har som ansvarsområde att understödja aktivitet och delaktighet i vardagen, utifrån sina respektive kompetenser och roller, är ELR framförallt utformad för dessa yrken, med verktyg för ökad samverkan och kontinuitet till deltagare.

Även om ELR i sig är en specifik modellverksamhet med tillhörande metoder, processer och verktyg som kan användas helt fristående, kan den med fördel även kombineras med andra behandlingar och involvera hela teamet.  Det är exempelvis inget hinder om redan pågående läkemedels-/beroendebehandling eller liknande fortgår, inte heller om kompletterande metoder kombineras i den individuella rehabplanen, exempelvis alternativ kompletterande kommunikation (AKK), Ett Självständigt Liv, fysisk träning, eller liknande.  ELR kan erbjudas endera;

 • som enda behandling/rehabilitering i samverkan mellan den enskilde, legitimerad arbetsterapeut och boendepersonal

 • i samverkan som även inkluderar hela eller delar av det övriga kommunala hälso- och sjukvårdsteamet

 • i kombination med andra behandlingsinsatser

 

Argument och fördelar ELR

Några av de utmaningar och behov som kan tillgodoses genom unika fördelar med modellverksamheten ELR är:

 • Gemensam och standardiserad/evidensbaserad metodik som kvalitetssäkrar verksamheterna

 • Individuellt flexibelt och personcentrerat upplägg och innehåll i rehabiliteringen

 • Personlig återhämtning (recovery) genom ökat engagemang i meningsfulla aktiviteter och en berikande vardag för den enskilde

 • Ökad autonomi och förbättrad hälsa för den enskilde

 • Istället för enstaka och kortsiktiga insatser – en uppsökande, långsiktig och kontinuerlig rehabilitering i samverkan, utifrån den enskildes önskemål och preferenser

 • Ökar personalens engagemang och kompetens genom lättillgänglig webbutbildning och samverkan

 • Stimulerar/underlättar enhetschefens signaler och uppföljning

 • Optimerar användandet av resurser och stärker jämlik tillgång till insatser av god kvalitet

 • ELR kan användas `stand-alone´ men kan även kombineras med andra metoder

bottom of page